ME lancholy

my sorrow


Your joy is your sorrow unmasked. And the selfsame well from which your laughter rises was oftentimes filled with your tears.... Vaše radost je váš neskrývaný žal. A táže studna, z níž pochází váš smích, bývá často naplněna vašimi slzami.

my sorrow

seagull


A traveler am I and a navigator, and every day I discover a new region within my soul. Jsem cestovatel a mořeplavec a každého dne objevuji ve své duši novou oblast.

seagull

trees


Trees are poems that the earth writes upon the sky. We fell them down and turn them into paper that we may record our emptiness..... Stromy jsou básně, které země píše na oblohu. A my je porazíme a proměníme v papír, abychom na něj mohli zaznamenat své pošetilosti.

trees

remembrance


Remembrance is a form of meeting.

remembrance

broken


Your pain is the breaking of the shell that encloses your understanding. Even as the stone of the fruit must break, that its heart may stand in the sun, so must you know pain. Vaše bolest je rozlomením ulity, v níž se skrývá vaše pochopení. Tak jako se musí rozlomit jádro ovoce, aby se jeho srdce mohlo vystavit slunci, tak i vy musíte poznat bolest.

broken

eternity


Humanity is a river of light running from the ex-eternity to eternity...... Lidskost je řeka světla tekoucí z dočasnosti do věčnosti.

eternity

heart fall


When you reach the end of what you should know, you will be at the beginning of what you should sense..... Když dospějete ke konci toho, co byste měli vědět, budete na začátku toho, co byste měli pochopit

heart fall

closed


Solitude is a silent storm that breaks down all our dead branches; Yet it sends our living roots deeper into the living heart of the living earth. Osamělost je tichá bouře, která láme všechny naše odumřelé větve. Naše živé kořeny však žene hlouběji do živoucího nitra živoucí země.

closed

rainyday


rainyday

yveskleinblu


In blue mood... thank you, Yves Klein

yveskleinblu